Disorder

Phlegm Turbidity Congestion

suffocating sensation in the chest, dizziness, wheezing, feeling of heaviness in the body.

Formula

Di Dan Tang

Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang

Huang Lian Wen Dan Tang

Qing Shi Hua Tan Tang

Qing Shu Hua Tan Tang

Wen Dan Tang

Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang

Acupuncture

BL-13

BL-14

BL-15

PC-4

PC-5

PC-6

RN-17

ST-40