Disorder

Yin Cold Congestion

severe chest pain, shortness of breath, palpitations, aversion to colds, cold extremities.

Formula

Dang Gui Si Ni Tang

Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang

Su He Xiang Wan

Wu Tou Chi Shi Zhi Wan

Acupuncture

BL-14

BL-15

DU-14

PC-4

PC-6

RN-15

RN-17

ST-36