Disorder

Wind Damp Cold

stiffness and pain in the joints, pain exacerbated by pressure, prevent bending and stretching, aversion to cold, slight swelling, heavy limbs.

Formula

Du Huo Ji Sheng Tang

Fu Zi Tang

Gan Cao Fu Zi Tang

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang

Juan Bi Tang (1)

Shu Feng Huo Xue Tang

Wu Fu Ma Xin Gui Jiang Tang

Zu Bi Tang

Acupuncture