Disorder

Yin Deficiency Lung Heat

chronic and recurrent dry weak cough, with spot of blood, little or no mucus, malar, night sweats, sensation of heat in the palms and, soles, insomnia, dry mouth and throat, dull chest pain, lower back pain, tinnitus, dizziness.

Formula

Ba Xian Chang Shou Wan

Bai He Gu Jin Tang

Bu Fei E Jiao Tang

Shi Hui San

Acupuncture

BL-13

BL-23

BL-43

KI-2

KI-3

LU-1

LU-10

LU-5

LU-6

LU-9