Disorder

Yin Deficiency Fire

insomnia, waking hot and sweaty, restlessness, agitation, panic attacks, palpitations, sensation of heat in the palms and, soles, night sweats, dry mouth and throat, dizziness, tinnitus, forgetfulness, lower back ache.

Formula

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang

Huang Lian E Jiao Tang

Tian Wang Bu Xin Dan

Zhu Sha An Shen Wan

Acupuncture

BL-14

BL-15

BL-23

HT-7

KI-3

LR-3

M-HN-3

N-HN-54

PC-7

PC-8

SP-6