Disorder

Excess Heat

fever, restless chest, clenched teeth, grinding teeth, stiff back and neck, cramping limbs, swollen abdomen, constipation, dry throat, thirst, restlessness.

Formula

An Gong Niu Huang Wan

Bai Hu Jia Ren Shen Tang

Hui Chun Dan

Ling Yang Gou Teng Tang

Niu Huang Qing Xin Wan

Ze Xue Dan

Zeng Ye Cheng Qi Tang

Acupuncture

BL-40

DU-14

DU-26

GB-34

LI-11

M-UE-1