Disorder

Excess

carbuncles due to excess break out as, nodules with pus fill heads and itching, as the infection progresses more, pustules appear, the lesions become red and pain, may accompanied by fever, aversion to cold, headache, loss of appetite.

Formula

Ba Zhen Tang

Chan Su Wan

Hei Hu Dan

Hu Po La Fan Wan

Liu Shen Wan

Niu Bang Jie Ji Tang

Shi Wei Bai Du Tang

Tou Nong San

Tou Nong San (2)

Xian Fang Huo Ming Yin

Xian Fang Huo Ming Yin

Xing Xiao Wan

Acupuncture

BL-40

DU-10

LI-11

LI-4

SP-6

ST-36