Disorder

Combine Treatments

cataract, night blindness, deafness, ulcers and boils, oedema, tuberculosis, fainting or stroke combines with, diabetes.

Formula

Huang Qi Liu Yi Tang

Qi ju Di Huang Wan

Wu Wei Xiao Du Yin

Yang Gan Wan

Acupuncture