Disorder

Liver Yang Rising

dizziness, headache, blurring vision, red complexion, insomnia.

Formula

Dang Gui Long Hui Wan

Jian Ling Tang

Niu Huang Jie Du Pian

Shi Jue Ming San

Tian Ma Gou Teng Yin

Acupuncture

BL-18

BL-23

GB-20

GB-43

LI-11

LI-4

LR-3

M-HN-3

ST-8