Disorder

Wind Cold

acute sneezing, loss sense of smell, irritated, watery eyes, frontal maxillary headache.

Formula

Cang Er San

Ge Gen Tang Jia Chuan Xiong Xin Yi

Xiao Qing Long Jia Shi Gao Tang

Xiao Qing Long Tang

Acupuncture

BL-12

BL-13

DU-23

GB-20

LI-20

LI-4

LU-7

M-HN-3