Disorder

Kidney Deficiency

years of perennial nasal itch, watery nasal discharge, worsen after sex, fatigue, loss of sense of smell, nasal mucosa pale.

Formula

Jin Kui Shen Qi Wan

Wen Fei Zhi Liu Dan

Zuo Gui Wan

Acupuncture

BL-15

BL-23

DU-20

DU-4

GB-39

KI-6

LU-7

LU-9

M-HN-14

M-HN-3

RN-4

RN-6