Disorder

Lung Yin Consumed

chronic dry cough, dry mouth and throat, fever in afternoon, facial flushing or malar flushing, night sweats, sensation of heat in soles and palms, fatigue, emaciation.

Formula

Bai He Zhi Mu Tang

Bu Fei E Jiao Tang

Jin Shui Liu Jun Jian

Qiong Yu Gao

Sha Shen Mai Dong Tang

Acupuncture

BL-13

BL-23

BL-43

KI-3

KI-6

LU-5

LU-7

LU-9