Disorder

Lung Qi Deficiency

chronic cough, shortness of breath, spontaneous sweating, aversion to wind, frequent colds, fatigue.

Formula

Bei Mu Gua Lou San

Bei Mu Tang

Bu Fei Tang

Liu Jun Zi Tang

Shen Jie San

Sheng Mai Yin

Acupuncture

BL-13

BL-20

BL-43

DU-14

KI-7

LI-4

LU-7

LU-9

RN-12

RN-17

SP-6

ST-36