Disorder

Lung Deficiency

wheezing, panting, shortness of breath, weak cough, spontaneous sweating, aversion to wind, frequent colds and flu, dry mouth, malar or facial flushing.

Formula

E Jiao San

Sheng Mai San

Yang Yin Qing Fei Tang

Yu Ping Feng San

Acupuncture

BL-13

BL-23

BL-43

KI-3

KI-6

LU-5

LU-7

LU-9

ST-36