Disorder

Kidney Deficiency

chronic wheezing, tightness in the chest, malar, night sweats, heat intolerance, warm dry skin, dry mouth and throat, chronic sore throat, finger clubbing, red skin when needles.

Formula

Ba Xian Chang Shou Wan

Bai He Gu Jin Tang

Du Qi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan

Mai Wei Di Huang Wan

Qi Wei Di Huang Wan

Qi Wei Du Qi Wan

Acupuncture

BL-13

BL-23

BL-43

KI-1

KI-27

KI-3

KI-6

LU-1

LU-5

LU-7

LU-9