Disorder

Lung Deficiency

wheezing, panting, shortness of breath, weak cough, spontaneous sweating, aversion to wind, frequent colds and flu, dry mouth, malar or facial flushing.

Formula

Bu Fei Tang

Shen Jie San

Sheng Mai San

Sheng Xian Tang

Acupuncture

BL-13

BL-23

BL-43

DU-12

KI-3

KI-6

LU-5

LU-7

LU-9

RN-12

RN-6

ST-36

ST-36