Disorder

Phlegm Turbidity Congests in the Lung

cough with sticky white bubbly mucus, shortness of breath, worsen with exertion, aversion to wind, easy to sweat, lethargy, loss of appetite.

Formula

Jiu Ji Xi Xian San

Liu Jun Zi Tang

San Zi Yang Qing Tang

Su Zi Jiang Qi Tang

Xiao Qing Long Jia Shi Gao Tang

Xiao Qing Long Tang

Acupuncture

BL-12

BL-13

LU-5

LU-6

LU-7

PC-6

RN-12

RN-22

RN-9

ST-40