Disorder

Food Stagnation

upper abdominal and epigastric, distension, constipation, foul belching, halitosis, acid reflux, heart burn, nausea or vomiting, foul flatulence.

Formula

Bao He Wan

Gua Di San

Guan Xin Su He Wan

Jian Pi Wan

Mu Xiang Bing Lang Wan

Mu Xiang Shun Qi San

Xiang Sha Ping Wei San

Zhi Shi Dao Zhi Wan

Acupuncture

LI-10

RN-12

RN-6

ST-25

ST-36

ST-44