Disorder

Damp Heat

persistent hypochondriac pain, epigastric pain, bitter taste in the mouth, nausea, vomiting, poor appetite, fever, fever and chills, diarrhoea or constipation.

Formula

Da Chai Hu Tang

Dan Dao Pai Shi Tang

Huang Qin Hua Shi Tang

Qing Dan Xie Huo Tang

Xiao Shi Fan Shi San

Acupuncture

BL-19

GB-24

GB-34

LI-11

LI-14

LR-13

LR-14

M-LE-23