Disorder

Spleen and Stomach Deficiency

frequent loose stools or diarrhoea, abdominal distension, poor appetite, fatigue, sallow complexion, puffiness around the eyes, weight loss.

Formula

Bai Zhu San

Bu Zhong Yi Qi Tang

Chi Shi Zhi Yu Yu Liang Tang

Fu Zi Li Zhong Wan

Liu He Tang

Qi Wei Bai Zhu San

Shen Ling Bai Zhu San

Acupuncture

BL-20

BL-21

BL-25

N-CA-3

RN-12

SP-5

SP-6

SP-9

ST-25

ST-36