Disorder

Heat Constipation

chronic constipation with hard pellet, like stools, red complexion, bad breath, concentrated urine, dry mouth and thirst, headaches, dizziness irritability, sore red eyes, hypochondriac pain.

Formula

Bai Hu Cheng Qi Tang

Cheng Qi Yang Ying Tang

Da Huang Xiao Shi Tang

Dang Gui Long Hui Wan

Geng Yi Wan

Ma Zi Ren Wan

Qing Ling Wan

Xiao Cheng Qi Tang

Acupuncture

LI-4

SJ-6

SP-15

ST-25

ST-36

ST-37

ST-40

ST-44