Disorder

Kidney Yang Deficiency

low libido, low sperm count, pale complexion, fatigue, cold extremities, cold intolerance, frequent urination, lower abdominal distension, constipation or loose stools.

Formula

Ba ZHen Yi Mu Wan

Lu Rong Wan

Mi Jing Wan

Wu Zi Yang Zhong Wan

Zan Yu Dan

Acupuncture

BL-23

DU-20

DU-4

KI-7

LU-7

RN-4

SP-6