Disorder

Blood Deficiency

late and scanty period, pale menstrual blood, dull pale complexion, blurred vision, dizziness, palpitations, insomnia.

Formula

Da Bu Yuan Jian

Gu Jing Wan

Ren Shen Yang Rong Tang

Yi Yin Jian

Acupuncture

BL-17

BL-20

BL-23

KI-13

KI-6

LR-8

LU-7

RN-4

SP-6

ST-36