Disorder

Kidney Yang Deficiency

late periods, scanty pale blood, sore back, nocturia, dizziness.

Formula

Cong Rong Tu Si Zi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan

Acupuncture

BL-23

DU-4

KI-3

KI-6

LU-7

RN-4

SP-6

ST-36