Disorder

Kidney Yang Deficiency

irregular periods that are scanty pale, bleeding, no clots, backache, dizziness, tinnitus, feeling cold.

Formula

Ba Zhen Yi Mu Wan

Gu Yin Jian

Yi Shen Tong Jing Tang

Acupuncture

BL-23

KI-3

KI-6

LU-7

RN-4

SP-6

ST-36