Disorder

Kidney Yin Deficiency

irregular and scanty periods, dizziness, blurred vision, night sweats, feeling of heat in the evening.

Formula

Liu Wei Di Huang Wan

Zuo Gui Wan

Acupuncture

KI-3

KI-6

LU-7

RN-4

RN-7

SP-6