Disorder

Kidney Yin Deficiency

a history of repeated miscarriages and, infertility, dizziness, tinnitus, night sweats, backache, malar flush.

Formula

Bao Yin Jian

Zuo Gui Wan

Acupuncture

BL-23

DU-20

DU-4

KI-3

KI-6

LU-7

RN-6

RN-7

ST-36