Disorder

Kidney Yin Deficiency

dizziness, tinnitus, malar flush, night sweats, hot flushes, 5-palms heat, sore back, dry mouth, dry hair, dry skin, itching, constipation.

Formula

Ba Wei Di Huang Wan

Zhi Bo Di Huang Wan

Zuo Gui Yin

Acupuncture

HT-6

KI-10

KI-3

KI-6

KI-7

LI-4

LI-4

LU-7

RN-4

SP-6