Disorder

Kidney and Liver Yin Deficiency with Liver Yang Ri

irritability, dizziness, tinnitus, blurred vision, dry eyes, dry skin, hot flushes, ache in joints, night sweat, sore back headaches.

Formula

Kun Bao Tang

Qi Ju Di Huang Wan

Tian Wang Bu Xin Dan

Zhi Bai Di Huang Wan

Acupuncture

DU-24

GB-13

GB-20

KI-3

KI-3

KI-6

LR-3

LR-8

LR-8

LU-7

PC-7

RN-4

RN-4