Disorder

Kidney Yang Deficiency

profuse white and dilute vaginal, discharge, dizziness, tiredness, backache, frequent pale urination, feeling cold.

Formula

Ba Zhen Yi Mu Wan

Nei Bu Wan

Shui Lu Er Xian Dan

Wu Zi Yang Zhong Wan

Acupuncture

BL-23

DU-20

GB-26

KI-13

KI-3

RN-4

SP-6

ST-36