Disorder

Kidney Yin Deficiency

white vaginal discharge that is dilute, in consistency and without odour, dizziness, tinnitus, 5-palms heat, a feeling of heat in the evening.

Formula

Gui Bo Jiang Zhi Wan

Zhi Bai Di Huang Wan

Zuo Gui Wan

Acupuncture

DU-20

KI-13

KI-3

KI-6

LU-7

RN-4

SP-6