Disorder

Damp Heat

profuse yellow or brown discharge that, is sticky in consistency and with an, odour, loose stools.

Formula

Ba Wei Dai Xia Fang

Bi Xie Shen Shi Tang

She Chuan Zi Chong Xi Ji

Si Miao San

Yu Dai Wan

Zhi Dai Wan

Acupuncture

BL-22

BL-30

BL-33

BL-53

GB-26

GB-41

RN-2

RN-3

SJ-5

SP-6

SP-9