Disorder

Kidney Yin Deficiency

Formula

Zhi Bai Di Huang Wan

Acupuncture