Disorder

Yin Deficiency Fire

spontaneous or night sweating, restlessness, tidal fever, red cheeks, thirst.

Formula

Dang Gui Liu Huang Tang

Mu Li San

Qin Jiao Bie Jia San

Zhi Bo Di Huang Wan

Acupuncture