Gan Cao Xie Xin Tang

Functions

Disperse Lump

Stop vomit

Invigorate Qi

Regulate Stomach

Indications

Glomus below the heart, dry retching, diarrhea, and vexation, acute gastroenteritis.

Herbs:

Ban Xia9-12g
Huang Lian3-6g
Huang Qin6-9g
Gan Jiang9-12g
Ren Shen6-9g
Zhi Gan Cao9-12g
Da Zao3-5pc