Gan Lu Xiao Du Dan

Functions

Eliminate Dampness

Transform Turbid

Clear Heat

Clear Toxic

Indications

Fever, malaise, fullness and distention in the chest, and abdomen, sore throat, jaundice, thirst, nausea, vomiting, diarrhea, amber colored urine, acute gastritis, acute diarrhea, hepatitis, acute gastroenteritis.

Herbs:

Hua Shi15-20
Yin Chen Hao10-15
Mu Tong5-10g
Huang Qin10-15
Lian Qiao5-10g
Chuan Bei Mu5-10g
She Gan5-10g
Shi Chang Pu6-10g
Huo Xiang5-10g
Bo He3-6g
Bai Dou Kou5-10g