Gu Chong Tang

Functions

Tonify Qi

Strengthen Spleen

Strengthen Chong Mai

Contain Blood

Indications

Menorrhagia caused by inconsolidation, of the Chong channel with excess, menstrual bleeding, color light red, heart palpitation, shortness of breath, metrorrhagia, motrostaxis, functional uterine bleeding ulcerous, bleeding, post-partum bleeding.

Herbs:

Huang Qi15-20
Bai Zhu25-30
Bai Shao12-15
Shan Zhu Yu20-25
Long Gu20-25
Mu Li20-25
Wu Zei Gu12-15
Wu Bei Zi1-2g
Xi Cao9-12g