Gua Lou Zhi Shi Tang

Functions

Clear Liver Fire

Moisten dryness

Stop cough

Indications

Acute and chronic bronchitis, pneumonia, intercostals neuralgia, dyspnea, cerebral hemorrhage, pulmonary tuberculosis, hyperchlorhydria, arteriosclerosis.

Herbs:

Gua Lou Ren6-9g
Zhi Shi3-6g
Jie Geng6-9g
Fu Ling6-9g
Bei Mu6-9g
Huang Qin6-9g
Zhi Zi6-9g
Dang Gui6-9g
Zhu Li6-9g
Sha Ren3-6g
Mu Xiang3-6g
Chen Pi3-6g
Sheng Jiang3-6g
Gan Cao3-6g