Gui Bo Jiang Zhi Wan

Functions

Nourish Yin

Clear Heat

Indications

Red and white vaginal discharge, abdominal pain.

Herbs:

Gui Ban30g
Huang Bai10g
Gan Jiang1g
Zhi Zi2.5g