Gui Lu Er Xian Jiao

Functions

Fill Yin

Tonify essence

Invigorate Qi

Strengthen Yang

Indications

Emaciation, fatigue, nocturnal emission, impotence, lumbago.

Herbs:

Gui Ban5-10g
Lu Rong10-20
Gou Qi Zi3-6g
Ren Shen3-6g