Gui Pi Tang

Functions

Strengthen Spleen

Nourish Heart

Invigorate Qi

Strengthen Blood

Indications

Deficiency of the Heart and Spleen, Qi and Blood, with signs such as fatigue of spirit, and body, palpitations or racing of the heart, insomnia, and poor memory, Spleen failing to manage the blood, with blood in the stool or urine or, uterine bleeding, neurasthenia, gastric and duodenal ulcer, functional uterine bleeding, thrombocytopenic purpura, aplastic anemia, general anemia, chronic bleeding, hemorrhagia.

Herbs:

Ren Shen6-9g
Huang Qi9-12g
Dang Gui6-9g
Long Yan Rou9-12g
Bai Zhu6-9g
Mu Xiang3-6g
Fu Ling9-12g
Yuan Zhi6-9g
Suan Zao Ren9-12g
Zhi Gan Cao3-6g
Sheng Jiang1-3g
Da Zao3-5pc