Gui Zhi Jia Dang Gui Tang

Functions

Disperse Cold

Open Channels

Indications