Gui Zhi Jia Hou Po Xing Ren Tang

Functions

Resolve Muscle

Expel exogenous factors

Descend Rebellious Qi

Relieve shortness of breath

Indications

Attack of dyspnea presenting with Gui, Zhi Tang syndrome, or Tai Yang disease with mild dyspnea.

Herbs:

Gui Zhi3-4g
Bai Shao3-4g
Gan Cao3-4g
Sheng Jiang3-4g
Da Zao3-4g
Hou Po1-4g
Xing Ren3-4g