Gui Zhi Jia Huang Qi Tang

Functions

Regulate and Harmonize Ying and Wei

Tonify Qi

Indications

Yellow perspiration, general deficiency with susceptibility, to colds and flu, exterior deficiency spontaneous, sweating.

Herbs:

Gui Zhi3-4g
Bai Shao3-4g
Gan Cao2g
Sheng Jiang4g
Da Zao3-4g
Huang Qi3-4g