Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang

Functions

Regulate and Harmonize Ying and Wei

Calm the Liver

Ease the inner Wind

Indications

Deficiency cold in the lower burner, with tense abdomen, seminal emission, or impotence, insomnia with profuse dreaming, child enuresis.

Herbs:

Gui Zhi6-9g
Bai Shao6-9g
Gan Cao3-6g
Sheng Jiang6-9g
Da Zao4-12p
Mu Li6-9g
Long Gu6-9g